Gewijzigde uitnodiging ledenvergadering

Gepubliceerd in nieuws Geschreven door  marijke 27 oktober 2013

Het bestuur van C.S.V. DINDOA nodigt alle leden en belangstellenden uit voor het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op Vrijdag 8 november 2013 om 20.00 uur  in kantine "De Zandstee" aan de Watervalweg 170 te Ermelo. De wijziging houdt in dat het bestuur voorstelt dhr Patrick Kappenberg op te nemen in het bestuur in de functie van penningmeester.

U I T N O D I G I N G   V O O R   D E   J A A R L IJ K S E
 
 
A L G E M E N E
 
L E D E N V E R G A D E R I N G
 
Het bestuur van C.S.V. DINDOA nodigt alle leden en belangstellenden uit voor het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op
 
Vrijdag 8 november 2013 om 20.00 uur
in kantine "De Zandstee" aan de Watervalweg 170 te Ermelo.
AGENDA:
1 - Opening en vaststellen van de agenda 2 - Ingekomen stukken3 - Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 19 oktober 2012 Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering d.d. 1 februari 2013 4 - Jaarverslagen en werkplannen                 Jaarstukken ALV 8-11-20135 - Financiën      a - financieel verslag 2012/2013 CSV Dindoa      b - verslag financiële commissie      c - begroting 2013/ 2014      d - meerjarenbegroting 6 - Rapportage Commissie Accommodatie 7 - Bestuursmededelingen 
          Activiteitenbeker, Bert Klösters en Marijke van der Aa > ….           Jubilea - 25 jaar lidmaatschap:                Tino van Diest, Claudia Rikkers, Johan Lolkema, Marco van de Glind en Bert Douwe Koops 
8 - Voorstel tot wijziging bestuurssamenstelling CSV Dindoa (zie bijlage voorstel)                                                            Voorstel tot wijziging bestuurssamenstelling9 - Bestuursverkiezing
          Ronald Rodenburg – niet herkiesbaar           Peter van Marle – niet herkiesbaar           Andre van der Weide – niet herkiesbaar          Het bestuur stelt voor dhr Patrick Kappenberg op te nemen in het bestuur in de functie van penningmeester.
10 - Rondvraag
11 - Sluiting
Vanaf 6 oktober zijn de algemene stukken digitaal beschikbaar op de website www.dindoa.nl De financiële stukken zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. Evt. vragen over de stukken kunt u schriftelijk in dienen bij